Opći uvjeti poslovanja

Possesso Nekretnine – ključ do Vaše sigurnosti

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) tvrtka POSSESSO NEKRETNINE D.O.O. registrirana i licencirana za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, donosi Opće uvjete za obavljanje posredovanja:

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 • Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva POSSESSO NEKRETNINE D.O.O.(u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja s Posrednikom sklapa Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina u pisanom obliku na određeno vrijeme. Potpisom Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja Posrednika koji su sastavni dio Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina.

 

II. ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA I IZRAZA SADRŽANIH U OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA

Članak 2.

 • Posrednik u prometu nekretnina: Possesso nekretnine d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina, Pula, OIB: 75906697287,MB: 05677963 članice uprave Daniele Ptiček, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske evidentiranog pod Klasa: UP/I-300-01/22-01/651, Ur.br.517-08-01-01-01-22-2 je ovlaštena i licencirana agencija u prometu nekretnina koja ispunjava posebne uvjete određene Zakonom za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina-Reg.br.10/2023-HGK.
 • Posredovanje u prometu nekretnina: radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i Treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu i zakupu.
 • Nalogodavac: je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju. Nalogodavac se u takvome pravnom poslu može naći na bilo kojoj strani, i kao osoba koja otuđuje i kao osoba koja stječe neko pravo na nekretnini, pa može biti kupac ili prodavatelj, zakupodavac ili zakupnik, najmodavac ili najmoprimac.
 • Treća osoba: je ona osoba (fizička ili pravna) s kojom Posrednik nastoji povezati Nalogodavca kako bi Nalogodavac s njom pregovarao o sklapanju jednoga ili više pravnih poslova koji se odnose na određenu nekretninu.
 • Agent posredovanja u prometu nekretnina: fizička je osoba koja je položila stručni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina, te je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina koji se vodi u HGK-u.
 • Nekretnine: su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 • Ugovor o posredovanju: Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a za što se Nalogodavac obvezuje isplatiti posredničku naknadu.
 • Ugovor o isključivom posredovanju: Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, koja obveza mora biti izričito ugovorena.
 • Posrednička naknada: iznos određen ugovorom o posredovanju koji je Nalogodavac obvezan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja nakon obavljenog posla.

 

III. PONUDA

Članak 3.

 • Ponuda nekretnina Posrednika Possesso Nekretnine d.o.o. zasnovana je na podatcima zaprimljenim od strane Nalogodavca u pismenom obliku i/ili usmenim putem i/ili u elektroničnom obliku, te je uvjetovana potvrdom.
 • Ponuda i podaci o nekretninama smatraju se potvrđenima u trenutku potpisivanja Ugovora o posredovanju između Posrednika i Nalogodavca.
 • Posrednik zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine koja se prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup nastale zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje koji nisu Posredniku dostavljeni pismenim putem od strane prodavatelja-Nalogodavca, te mogućnost da oglašavana nekretnina nije više dostupna ili je prodavatelj odustao od prodaje, najma ili zakupa.
 • Ponude i obavijesti Posrednika Nalogodavac je dužan čuvati kao poslovnu tajnu, te ih samo uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi.
 • Ukoliko je Nalogodavac već upoznat sa ponuđenim nekretninama ili je već stupio u kontakt sa Trećom osobom, obvezan je, bez odgode obavijestiti Posrednika o tome pismenim putem (preporučeno pismo, fax, elektronička pošta). U suprotnom će se smatrati da je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca sa predmetnom nekretninom odnosno trećom osobom.
 • Ponuda posrednika ne smatra se ponudom u smislu zakona o obveznim odnosima.
 • Cijene nekretnina iskazane su u eurima.

 

IV. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Članak 4.

 • Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a za što se Nalogodavac obvezuje isplatiti posredničku naknadu.
 • Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se između Posrednika i Nalogodavca u pisanom obliku na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane ne odrede rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju u prometu nekretnina, smatra se da je ugovor sklopljen na 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
 • Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina mora sadržavati istinite, točne i potpune podatke o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koju posrednik posreduje, posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastaju kada Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
 • Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina koji sklapaju Posrednik i Nalogodavac kupac – potpisuje se u službenim prostorijama agencije Possesso nekretnine d.o.o. prije prvog razgledavanja nekretnine.
 • Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina koji sklapaju Posrednik i Nalogodavac prodavatelj, najmodavac ili zakupodavac – potpisuje se prije prvog razgledavanja nekretnine kod prodavatelja, najmodavca ili zakupodavca.
 • Posrednik može na osnovu inzistiranja prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada za predmetnu nekretninu zaprimi upit od potencijalnog kupca o tome će obavijestiti prodavatelja te sa istim potpisati ugovor o posredovanju u prometu nekretnina ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u suprotnome Posrednik nije obvezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko Posrednik ne želi pristati na posredovanje s jedne strane odnosno da svoju posredničku naknadu (proviziju) naplati od strane kupca na temelju pisanog ili usmenog naloga za posredovanje u prometu nekretnina.
 • Ukoliko je nekretnina za koju Posrednik posreduje u suvlasništvu više osoba, potreban je pismeni pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina.

 

V. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 5.

 • Isključivo je posredovanje ono posredovanje kod kojeg se Nalogodavac obvezuje da se za posredovani posao neće obraćati nijednome drugom posredniku. Takvo posredovanje mora biti posebno ugovoreno, a o njegovome značenju, uvjetima i posljedicama, Posrednik je Nalogodavca dužan posebno upozoriti pri sklapanju Ugovora.
 • Ugovor o isključivom posredovanju sklapa se na određeno vrijeme i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije zaključen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
 • Ukoliko Ugovor o isključivom posredovanju prestane zbog isteka trajanja vremena, Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
 • Nalogodavac može otkazati Ugovor o isključivom posredovanju pod uvjetom da opoziv nije suprotan načelu savjesnosti. Postupak otkaza Ugovora o isključivom posredovanju s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se Posrednika svjesno ošteti ili da mu se uskrati pravo na posredničku naknadu.
 • Ukoliko u roku od 12 (dvanaest) mjeseci po prestanku ili otkazivanju Ugovora o Isključivom posredovanju dođe do sklapanja ugovora među strankama za koje je Posrednik posredovao, Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti posredničku naknadu u cijelosti.

 

VI. OBVEZE POSREDNIKA

Članak 6.

Sklapanjem Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sa Nalogodavcem Posrednik se obvezuje:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • u obavljanju poslova postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka),
 • upoznati Nalogodavca s prosječnom cijenom slične nekretnine na tržištu,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentiranja) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • organizirati pregled nekretnina, prisustvovati u pregovorima te nastojati da dođe do sklapanja Ugovora,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate, a osobito o potrebi posjedovanja energetskog certifikata,
 • upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
 • ukoliko Posrednik obavlja i druge poslove za Nalogodavca u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, te će poslove i troškove posebno ugovoriti,
 • prisustvovati primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla,
 • obaviti pripremne radnje za sklapanje pravnoga posla te u suradnji s odvjetničkim uredom s kojim Posrednik usko surađuje sastaviti za Nalogodavca: potvrdu o primitku kapare, predugovor o kupoprodaji nekretnine, ugovor o kupoprodaji nekretnine, zapisnik o primopredaji nekretnine,
 • prisustvovati sklapanju pravnog posla te organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod javnog bilježnika,
 • voditi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina,
 • čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja u prometu nekretnina, a odnose se na Nalogodavca za koju nekretninu posreduje ili su u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
  Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, Posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu koje su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
  Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite Posrednik otkrije osobama s kojima se nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sklopljenog s Nalogodavcem i/ili ako se ispunjavaju dužnosti u skladu sa zakonskim odredbama prema državnim tijelima.

 

Članak 7.

 • Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat (Anonimni Nalogodavac) nema obvezu prema Trećoj osobi, koja bi s Nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnog posla.

 

Članak 8.

 • Posrednik nije odgovoran za neizvršenje obveza Nalogodavca i Treće osobe, a koje obveze su preuzete pravnim poslom sklopljenim između Nalogodavca i Treće osobe.

 

VII. OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 9.

 • Sklapanjem Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sa Posrednikom Nalogodavac se obvezuje:
 • Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 • Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koje postoje na nekretnini,
 • Osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 • Obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis i cijenu nekretnine,
 • Isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja u prometu nekretnina u ugovorenom postotku od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog posla između Nalogodavca i treće osobe (kapara, predugovor ili ugovor o kupoprodaji nekretnine).
 • Ako je to izričito ugovoreno podmiriti Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 • Obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

 

Članak 10.

 • Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.
 • Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

 

Članak 11.

 • Potpisom Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac daje Posredniku izričitu suglasnost za korištenje osobnih podataka, OIB-a (osobni identifikacijski broj) i email adrese radi utvrđivanja identiteta Nalogodavca a u svrhu sudjelovanja u postupku kupnje/prodaje/zakupa/najma nekretnine ili nekog drugog pravnog posla koji se odnosi na posredovanje u prometu nekretnina, te potvrđuje da je obaviješten o načinu korištenja podataka i suglasan s uvjetima.

 

VIII. TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 12.

 • Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se između Posrednika i Nalogodavca u pisanom obliku na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane ne odrede rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju u prometu nekretnina, smatra se da je ugovor sklopljen na 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
 • Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen posao za koji je posredovano ili pismenim otkazom bilo koje od ugovornih strana.
 • Otkazni rok iznosi 8 (osam) dana od primitka otkaza.
 • Nalogodavac je dužan Posredniku nadoknaditi učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
 • Ako Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina prestane istekom vremena ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakvih potraživanja.
 • Ukoliko Nalogodavac sklopi sam pravni posao sa trećom osobom koju nije doveo Posrednik u vezu s Nalogodavcem, dužan je u roku od 8 (osam) dana pismenim putem obavijestiti Posrednika o prestanku obveze posredovanja odnosno o raskidu Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina.

 

Članak 13.

 • Nalogodavac je u obvezi priznati posredovanje i nakon isteka Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren za vrijeme trajanja Ugovora o posredovanju.
 • U slučaju da Nalogodavac u roku od 12 mjeseci (dvanaest) mjeseci nakon prestanka Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sklopi pravni posao koji je pretežno posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

 

IX. POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 14.

 • Visina posredničke naknade slobodno se uređuje Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina.

 

X. PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU

Članak 15.

 • Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti posredničku naknadu određenu Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina u postotku od postignute kupoprodajne cijene nekretnine, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu u visinu jedne mjesečne najamnine ili zakupnine.
 • Posrednik stječe pravo na naknadu u trenutku sklapanja prvog pravnog posla između Nalogodavca i treće osobe (kapara, predugovor ili ugovor o kupoprodaji nekretnine).
 • Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja ugovora, predugovora ili prvog pravnog akta.
 • Nakon prestanka Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik ima pravo na naknadu u roku od 12(dvanaest) mjeseci ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina.
 • Smatra se da je Posrednik doveo u vezu s Nalogodavcem Treću osobu (fizičku ili pravnu) i pri tome izvršio posredničku uslugu ukoliko je obavio neke od sljedećih radnji:
  -neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili Treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
  -organizirao susret između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja u vezi sklapanja pravnog posla,
  -Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona telefaksa ili e-mail druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili otkrio točnu lokaciju tražene nekretnine ili je na drugi način učinio dostupnim Nalogodavcu podatke o nekretnini.
 • Posrednik ima pravo na posredničku Naknadu ako bračni drug, izvanbračni drug, potomak, roditelj, osoba koja je u krvnom srodstvu s Nalogodavcem u uspravnoj ili pobočnoj liniji odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj, osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
 • Posrednik nema pravo na posredničku naknadu ako s Nalogodavcem sam kao stranka sklapa Ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav Ugovor s Nalogodavcem sklopi agent posredovanja u prometu nekretnina koji za Posrednika obavlja poslove posredovanja, ali ima pravo tražiti naknadu štete od zaposlene osobe sukladno propisima o radu.

 

Članak 16.

 • Ugovorena Posrednička naknada obuhvaća provođenje svih radnji iz Čl.6 ovih Općih uvjeta.
 • Ugovorena Posrednička naknada ne uključuje prijevod dokumenata na stranim jezicima.
 • Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i u slučaju da ona nije izričito ugovorena Ugovorom o posredovanju. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.
 • Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između Nalogodavca i Posrednika.
 • Posredničku naknadu i troškove dodatnih usluga Nalogodavac je obvezan platiti na račun Posrednika u roku od 8 (osam) dana od dana ispostavljanja računa.

 

XI. VISINA POSREDNIČKE NAKNADE

Članak 17.

 • Posrednička Naknada odnosno provizija se naplaćuje od postignute kupoprodajne cijene nekretnine. Na iznos posredničke naknade zaračunava se PDV.

Prodaja nekretnine: Posrednička Naknada za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja):
do 3 % , ali ne manje od 1.500,00 EUR .

Kupnja nekretnine: Posrednička Naknada prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca):
do 3 % , ali ne manje od 1.500,00 EUR.

Posrednička naknada se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je Posrednik dobio pismeni ili usmeni nalog od kupca za potražnjom nekretnine.

Najam/Zakup nekretnine: Posrednička Naknada prilikom najma/zakupa (naplaćuje se od najmodavca, zakupnika, zakupodavca) u iznosu od jedne mjesečne najamnine/zakupnine.
Najmoprimac ne plaća posredničku naknadu za najam nekretnine.

Zamjena nekretnine: Posrednička naknada prilikom zamjene nekretnine naplaćuje se od svake strane u zamjeni od 2-3 %, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je stranka stekla prilikom zamjene.

Posrednička satnica: Ako je to izričito ugovoreno Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem može za njega obaviti i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

Posrednička satnica iznosi: 50,00 EUR.

 

XII. CJENIK USLUGA

Članak 18.

 • Sve ostale usluge koje pruža Posrednik, a nisu obuhvaćene XI.VISINA POSREDNIČKE NAKNADE-Članak 18., naplaćuju se prema Cjeniku usluga, ako nije drukčije ugovoreno. Cjenik usluga nalazi se u poslovnim prostorijama tvrtke POSSESSO NEKRETNINE d.o.o..

 

XIII. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 19.

 • Posrednik ima sklopljen ugovor o osiguranju u Republici Hrvatskoj s ovlaštenim osiguravajućim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika.

 

XIV. EVIDENCIJA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Članak 20.

 • Posrednik vodi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina.
 • Evidencija o posredovanju mora za svaki ugovor obuhvaćati sljedeće: vrstu ugovora za čije sklapanje posreduje, vrstu nekretnine (zemljište s oznakom namjene korištenja, stambeni i poslovni prostor i sl.), tehničke podatke o nekretnini (sobnost, kvadratura i sl.), cijenu, odnosno najamninu, zakupninu i sl. u ukupnome iznosu i jediničnome iznosu za m2 površine.
 • Posrednik je na zahtjev nadležnih tijela državne uprave dužan dati na uvid podatke iz evidencije o posredovanju u prometu nekretnina (ministarstvu nadležnom za financije i ministarstvu nadležnom za poslove graditeljstva) za potrebe provedbe zemljišne i stambene politike, tržišnog vrednovanja nekretnina i analize tržišta nekretnina.

 

XV. OGLAŠAVANJE

Članak 21.

 • Posrednik je obvezan prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u prostorijama posrednika ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.

 

XVI. DOSTUPNOST OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Članak 22.

 • Opći uvjeti poslovanja Posrednika istaknuti su i dostupni na oglasnu ploču u poslovnim prostorijama Agencije <<POSSESSO NEKRETNINE d.o.o.>>, Scalierova 14, 52100, Pula i objavljeni na web stranicama Posrednika www.possesso-nekretnine.hr

 

XVII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

 • Na odnose između Posrednika i Nalogodavca proizašle iz Ugovora o posredovanju u prometu nekretninama koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i opće odredbe Zakona o obveznim odnosima.
 • U slučaju nesporazuma Nalogodavca i Posrednika ,stranke će isti pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko mirenje ne uspije, stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Puli.
 • U slučaju da se utvrdi kako pojedina odredba Općih uvjeta poslovanja nije u skladu sa zakonskim propisima, ta odredba neće se primjenjivati već će je zamijeniti odgovarajuća važeća zakonska odredba.

POSSESSO NEKRETNINE d.o.o. Pula,22.12.2022

 

Usporedite

NaslovCijenaStatusTipPovršinskiSvrhaSpavaće sobeKupaonice
error: Sadržaj je zaštićen!